Abstraktní pozadí s designem low poly

Otisk a ochrana dat

Otisk

1. informace podle § 5 německého zákona o telemédiích (TMG)

Poskytovatel této internetové nabídky
Obec Hilden

Právní forma
Právnická osoba (korporace) veřejného práva

Právně zastoupen
starostou města Hilden, Dr. Clausem Pommerem.

Místní adresa
Am Rathaus 1, 40721 Hilden

Poštovní adresa
P.O. Box 100880, 40708 Hilden, Německo.

Telekomunikační údaje
Telefon 02103 72-0
Fax 02103 72-601
info@hilden.de

Obecný obecní úřad pro dohled nad obcemi
Správce okresu Mettmann jako orgán nižší státní správy
Düsseldorfer Straße 26
40822 Mettmann
Telefon 02104 99-0
Fax 02104 99-4444
www.kreis-mettmann.de

Dozorový úřad pro ochranu údajů
Zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Severního Porýní-Vestfálska
Kavalleriestraße 2
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Internet: https://www.ldi.nrw.de

Odpovědný za obsah podle § 55 odst. 2 Státní smlouvy o vysílání a telemédiích
www.hilden.de
www.area51-hilden.de
www.ausbildungsboerse-hilden.de
www.azubimatch-hilden.de
Lina Schorn

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Rainer Augsburg (adresa viz poskytovatel), e-mail: datenschutz@hilden.de.

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a německého zákona o dani z obratu
DE 12 13 96 749.


2 Odpovědnost za vlastní obsah

Město Hilden jako poskytovatel služeb odpovídá za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Město Hilden vynakládá veškeré úsilí, aby všechny informace a údaje obsažené na jeho webových stránkách byly správné, úplné a aktuální. Jakákoli odpovědnost nebo záruka za správnost, úplnost a aktuálnost informací a údajů je však vyloučena.

Nároky z odpovědnosti vůči městu Hilden týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou vyloučeny, pokud nelze prokázat, že město Hilden jednalo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Město Hilden usiluje o to, aby jeho internetové služby byly k dispozici pokud možno bez přerušení. Výpadky však ani při vynaložení veškeré péče nelze vyloučit. Město Hilden si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celé internetové stránky, případně dočasně nebo trvale ukončit jejich zveřejňování. Za výpadky nebo jiné poruchy způsobené soubory, které nebyly vytvořeny bez chyb, nebo formáty, které nejsou strukturovány bez chyb, nelze převzít žádnou odpovědnost.

Používání obsahu této internetové nabídky je na vlastní nebezpečí osob, které nabídku využívají. Příspěvky označené jménem vyjadřují názor příslušného autora, nikoliv vždy názor města Hilden. Samotné použití internetové nabídky města Hilden nezakládá žádný veřejnoprávní ani soukromoprávní vztah mezi osobami používajícími nabídku a městem Hilden, pokud není výslovně uvedeno jinak.


3 Odpovědnost za obsah třetích stran

Podle §§ 8 až 10 německého zákona o telemédiích (TMG) není město Hilden jako poskytovatel služeb povinno sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Po zjištění příslušných porušení bude tento obsah neprodleně odstraněn.

Internetová nabídka města Hilden používá také dynamické ("živé") odkazy na externí internetové stránky, které leží mimo oblast působnosti města Hilden ("hypertextové odkazy"). Nastavení externích odkazů neznamená, že město Hilden přijímá obsah, který se za odkazem nebo linkem skrývá, za svůj vlastní.

Město Hilden tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách identifikován žádný nezákonný obsah. Město Hilden nemá žádný vliv na současnou ani budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů o porušení zákona důvodná. Z tohoto důvodu se město Hilden tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl změněn po vytvoření odkazu.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních seznamech a všech ostatních formách databází zřízených městem Hilden, k jejichž obsahu lze přistupovat zvenčí a psát do nich. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, a nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.


4. autorská práva a vedlejší autorská práva

Obsah a díla zveřejněná na těchto webových stránkách podléhají německému autorskému právu a vedlejším autorským právům. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským právem a vedlejšími autorskými právy, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro kopírování, úpravy, překlady, ukládání, zpracování, využívání a reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neoprávněná reprodukce nebo přenos jednotlivých obsahů nebo celých stránek není povolena a je trestná. Povoleno je pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran.

Pokud obsah webových stránek města Hilden nebyl vytvořen městem Hilden, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je jako takový označen. Pokud přesto dojde k porušení autorských práv, žádáme o příslušné upozornění. Pokud se o porušení dozvíme, bude takový obsah neprodleně odstraněn.

Autorská práva k obsahu zveřejněnému městem Hilden na jeho webových stránkách (text, zvukové a obrazové dokumenty, vyobrazení, symboly, grafika atd.) zůstávají městu Hilden. Jakákoli reprodukce nebo použití takového obsahu v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu města Hilden povolena.


Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte webové stránky města Hilden. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.
  

Shromažďování údajů na webových stránkách

 • Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

  Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel této nabídky. Jeho kontaktní údaje naleznete v č. 1 tiráže.

 • Jak se shromažďují vaše údaje?

  Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když je poskytnete městu Hilden. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Další údaje jsou shromažďovány automaticky městskými informačními systémy, když navštívíte webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na webové stránky.

 • K čemu vaše data slouží?

  Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

 • Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

  Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě jakýchkoli dalších otázek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na město Hilden na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 • Analytické nástroje a nástroje třetích stran

  Při návštěvě webových stránek města Hilden lze statisticky vyhodnocovat vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky budete informováni v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

5.2 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Město Hilden bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji bude zacházeno důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje město shromažďuje a k čemu je používá. Vysvětluje také, jakým způsobem se tak děje a za jakým účelem. Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Subjekt odpovědný za zpracování údajů je uveden pod číslem 1 otisku. Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem městu. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání souhlasu zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů mají dotčené osoby právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je Zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Severního Porýní-Vestfálska v Düsseldorfu, https://www.ldi.nrw.de.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, aby údaje, které jsou zpracovávány automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto webové stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které zasíláte městu jako provozovateli stránek. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které městu předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, blokování, mazání

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se předmětu osobních údajů, se můžete kdykoli obrátit na město na adrese uvedené v tiráži.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Byl jmenován zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti o tom, jak se na nás obrátit, najdete v č. 1 tiráže.
 

5.3 Shromažďování údajů na webových stránkách

Soubory cookie

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Cookies se používají k tomu, aby služby nabízené městem byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které ukládá váš prohlížeč. Většina používaných souborů cookie jsou tzv. relační soubory cookie. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena. Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které váš prohlížeč automaticky předává městu. Jedná se o tyto soubory:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa.

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud městu zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy městem pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nebudou předány bez vašeho souhlasu. Údaje zadané v kontaktním formuláři jsou tedy zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena. Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstanou městu k dispozici, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.


Registrace na těchto webových stránkách
Na webových stránkách obce se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce na těchto stránkách. Údaje zadané za tímto účelem budou použity pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě bude registrace zamítnuta. V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, bude k tomuto informování použita e-mailová adresa uvedená při registraci. Zpracování údajů zadaných při registraci je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem na adresu města. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Údaje shromážděné při registraci budou uchovávány po dobu vaší registrace na webových stránkách města a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Město Hilden shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání webových stránek obce (údaje o používání) jsou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl využívat služby nebo aby bylo možné uživateli vystavit účet. Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Město předává osobní údaje třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb. K dalšímu předávání údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, např. pro reklamní účely.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.
 

5.4 Analytické nástroje a reklama

Matomo

Naše webové stránky používají Matomo, takzvanou službu webové analýzy. Matomo používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Za tímto účelem jsou informace o používání vygenerované souborem cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenášeny na náš server a ukládány pro účely analýzy používání, což slouží k optimalizaci webových stránek z naší strany. Vaše IP adresa je během tohoto procesu okamžitě anonymizována, takže pro nás jako uživatel zůstáváte anonymní. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
Pokud nesouhlasíte s ukládáním a analýzou těchto údajů z vaší návštěvy, můžete kdykoli vznést námitku proti jejich ukládání a používání kliknutím na níže uvedený odkaz. V takovém případě bude ve vašem prohlížeči uložen tzv. opt-out cookie, což znamená, že Matomo nebude shromažďovat žádné údaje o relaci. Upozornění: Pokud vymažete soubory cookie, vymaže se tím i soubor cookie opt-out a možná jej budete muset znovu aktivovat.


5.5 Newsletter

Údaje o zpravodaji

Pokud chcete dostávat některý z newsletterů nabízených na těchto webových stránkách, budete muset uvést e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje se neshromažďují nebo pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje slouží výhradně k zasílání požadovaných informací a nejsou předávány třetím stranám. Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit se z odběru" v newsletteru. Zákonnost již provedených postupů zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste městu poskytli za účelem zasílání newsletteru, budou uchovávány až do odhlášení z odběru newsletteru a po odhlášení budou vymazány. Údaje uchovávané městem pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast
) zůstávají tímto nedotčeny.

 

5.6 Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Tyto webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě některé ze stránek vybavených pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. Tím je serveru YouTube sděleno, kterou ze stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace online nabídek města. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.
   

Webová písma Google
Tyto webové stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně. Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Tím je společnost Google informována o tom, že k přístupu na webovou stránku byla použita vaše IP adresa. Webová písma Google se používají v zájmu jednotné a atraktivní prezentace online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude použito standardní písmo z vašeho počítače. Další informace o webových písmech Google naleznete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tato webová stránka využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby bylo možné využívat funkce služby Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace online nabídek a snadné lokalizace míst uvedených na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Facebook

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a komunikovat mezi sebou ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem osobních údajů v případě, že subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přiměn příslušnou komponentou Facebooku stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Úplný přehled všech zásuvných modulů Facebooku naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, přiřadí Facebook tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na Facebooku současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány na Facebook, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos údajů na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu údajů na Facebook.

Instagram

Správce integroval součásti služby Instagram na těchto webových stránkách. Instagram je služba, která se kvalifikuje jako audiovizuální platforma a umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také šířit tato data na jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta Instagramu (tlačítko Insta), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Instagramu stáhnout zobrazení příslušné komponenty z Instagramu. V rámci tohoto technického postupu získává Instagram informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Instagramu, Instagram rozpozná, kterou konkrétní podstránku subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta Instagramu a Instagram je přiřazuje k příslušnému účtu Instagramu subjektu údajů. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Instagramu integrovaných na našich webových stránkách, budou takto předané údaje a informace přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Instagramu subjektu údajů a uloženy a zpracovány společností Instagram.

Instagram vždy obdrží prostřednictvím komponenty Instagram informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na Instagramu současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Instagram klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Instagramu, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Instagramu.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram naleznete na stránkách https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 Twitter
Správce integroval na tyto webové stránky součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčná veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé publikovat a šířit tzv. tweety, tj. krátké zprávy omezené na 280 znaků. K těmto krátkým zprávám má přístup kdokoli, včetně osob, které nejsou na Twitteru registrovány. Tweety se však zobrazují také tzv. followerům příslušného uživatele. Sledující jsou ostatní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety daného uživatele. Twitter navíc umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozní společností Twitteru je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem, na které je integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přiměn příslušnou komponentou Twitteru stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Twitteru z Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitter lze nalézt na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického postupu získává Twitter informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům šířit obsah těchto webových stránek, zviditelnit tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet našich návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta Twitteru a Twitter je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Twitteru. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Twitteru integrovaných na našich webových stránkách, budou takto předané údaje a informace přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitteru subjektu údajů a uloženy a zpracovány společností Twitter.

Společnost Twitter vždy obdrží prostřednictvím komponenty Twitter informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na Twitteru současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Twitter klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány na Twitter, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky ze svého účtu na Twitteru odhlásí.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter jsou k dispozici na adrese https://twitter.com/privacy?lang=de.

6. obecné podmínky pro elektronickou komunikaci s městem Hilden

Své dotazy, podněty, připomínky nebo žádosti o schůzky můžete městu Hilden zasílat také online. Nabízí se vám různé možnosti elektronické komunikace s městskou správou. Protože existuje mnoho různých možností, formátů a technických standardů, jsou níže popsány aktuální organizační a technické rámcové podmínky.

V zásadě se rozlišují jednoduché neformální dopisy a dopisy související s formuláři, které vyžadují vlastnoruční podpis v papírové podobě (například námitky a mnoho žádostí). Existují také rozdíly v elektronickém přenosu, které bychom vám rádi vysvětlili níže:

6.1 Otevření přístupu pro elektronickou komunikaci

Město Hilden vám nabízí možnost elektronické komunikace v souladu s § 3 zákona o podpoře elektronické správy v Severním Porýní-Vestfálsku (zákon o elektronické správě v Severním Porýní-Vestfálsku - EGovG NRW). Pro správní řízení se elektronická komunikace řídí § 3a zákona o správním řízení pro Severní Porýní-Vestfálsko (VwVfG NRW), § 36a sociálního zákoníku - obecná část - [SGB I] a § 12 odst. 1 č. 3 písm. a) zákona o obecních daních pro Severní Porýní-Vestfálsko [KAG] ve spojení s § 87a daňového řádu [AO]). Předávání elektronických dokumentů je tedy přípustné za předpokladu, že příjemce k tomuto účelu otevřel přístup. Podle obecných zásad, jakož i podle § 126a a 126b německého občanského zákoníku (BGB) platí totéž i v soukromém právu.

V zásadě se rozlišují úkony bez formy a úkony s vázanou formou, pro které příslušný zákon předepisuje určitou formu (např. písemnou formu s vlastnoručním podpisem). Zřízením virtuální pošty (VPS) a centrální vstupní adresy DE-Mail vám město Hilden nabízí možnost právně závazné elektronické komunikace pro formálně vázané procesy.

Město Hilden otevírá tento přístup k elektronické komunikaci v souladu s níže uvedenými obecnými podmínkami, které platí výhradně pro komunikaci s městskou správou. Prostřednictvím virtuální pošty a centrální vstupní adresy De-Mail nelze vyřizovat žádné procesy pro dceřiné společnosti města.
 

6.2 Zásady elektronické komunikace

6.2.1 Jednoduché neformální transakce

U procesů nebo dotazů, které nevyžadují vlastnoruční podpis, není kvalifikovaný digitální podpis vyžadován. I nadále je lze jednoduše zasílat e-mailem na všechny e-mailové adresy uvedené na www.hilden.de nebo na hlavičkových papírech obcí. Použití online formulářů je možné i pro jednoduché neformální transakce. Stejně jako pohlednice si však e-maily může na cestě po internetu přečíst každý hacker a v zásadě je lze také pozměnit. Používání online formulářů se doporučuje, protože na rozdíl od prostých e-mailů jsou zadané údaje předávány městu v zašifrované podobě.

Centrální e-mailová adresa

Pro bezformátovou elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu byla zřízena centrální e-mailová adresa
info@hilden.de.

Kromě toho najdete na internetu další e-mailové adresy organizačních složek a odborů magistrátu. Odesláním elektronické zprávy z osobní schránky zaměstnance je zároveň zřízen přístup do této schránky pro tento aktuální proces.

Nezasílejte prosím městu elektronické zprávy, jejichž aktuální obsah je nutné nejprve načíst nebo stáhnout prostřednictvím odkazu z internetové stránky. Tyto zprávy, často označované jako "doporučená pošta e-mailem", město z bezpečnostních důvodů nevyhledává. Kromě toho "doporučený dopis e-mailem" nepředstavuje právně závazné doručení; není to totéž jako doručení poštou doporučeným dopisem.

Adresa centrální de-mailové pošty

Vzhledem k tomu, že poskytovatelé služeb De-Mail odesílají zašifrované zprávy, jsou vhodné i pro zprávy, které nevyžadují písemnou formu, ale mohou obsahovat informace, které stojí za to chránit. K tomu postačí jednoduchý De-Mail bez potvrzení odesílatele a přihlášení s jednoduchou úrovní ověření. Centrální adresa schránky De-Mail pro tento účel je:
stadt@hilden.de-mail.de.

6.2.2 Procesy vázané na formu

V případě procesů, které vyžadují vlastnoruční podpis pro zpracování v listinné podobě nebo které uvádějí do pohybu zákonné lhůty (například dopisy, jako jsou námitky a mnohé žádosti), musí být oznámení a přiložené dokumenty opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo v případě elektronického přenosu zaslány prostřednictvím De-Mailu s potvrzením odesílatele podle § 5 odst. 5 zákona o De-Mailu. Tyto dvě formy nahrazují zákonem požadovanou písemnou formu (= podpis v listinné podobě).

Pro všechny ostatní e-mailové adresy města Hilden není výslovně otevřen právně závazný přístup. To znamená, že například nelze podávat závazné žádosti nebo nejsou dodržovány lhůty, pokud pošlete e-mail na jinou než výše uvedenou adresu.

Elektronický přenos prostřednictvím služby De-Mail s potvrzením odesílatele

De-Mail s potvrzením odesílatele ve smyslu § 5 odst. 5 zákona o de-Mailu nahrazuje rovněž písemnou formu podle § 3a zákona o správním řízení Severního Porýní-Vestfálska, § 36a první knihy sociálního zákoníku a § 87a daňového řádu. S městem Hilden tedy můžete komunikovat právně závazným způsobem také elektronicky prostřednictvím De-Mailu s potvrzením odesílatele.

De-Mail umožňuje šifrované a ověřené zasílání elektronických zpráv a příloh souborů. Pro odeslání De-Mailu s potvrzením odesílatele se musíte přihlásit ke svému účtu De-Mail s vysokou úrovní autentizace. Aby bylo přihlášení s vysokou úrovní ověření rozpoznatelné pro příjemce zprávy, potvrdí jej váš poskytovatel služeb De-Mail. Za tímto účelem opatří zprávu trvale ověřitelným kvalifikovaným elektronickým podpisem jménem odesílatele. Pokud ke svému De-Mailu připojíte soubory, kvalifikovaný elektronický podpis se vztahuje i na ně. Upozorňujeme, že pro De-Mail potvrzený odesílatelem nelze použít pseudonymní adresu De-Mailu.

Formáty souborů
Existují stovky programů a formátů souborů. Mnohé z nich jsou zneužívány k pokusům o útok. Proto je akceptace formátů souborů omezena na několik běžných formátů, které jsou považovány za bezpečné a lze je vytvořit prakticky z jakéhokoli programu. Pokud budete městu posílat e-maily s nepovolenými souborovými přílohami, budou tyto nepřečtené smazány. E-maily s komerčními záměry (SPAM) budou filtrovány. Pokud budou vaše e-maily obsahovat viry, budou tyto e-maily zcela vymazány antivirovými programy používanými městem. Protože město bohužel nedokáže rozlišit, zda takový mail byl útokem hackerů, nebo jste chytili nepříjemný virus, a pravděpodobně o tom ani sami nevíte, nedostanete zprávu o smazání.

Pro přenos dat jsou povoleny následující formáty souborů:

 • PDF (.pdf)
 • Textové soubory (.txt)

Celková velikost příloh nesmí překročit 20 mb. Větší e-maily budou automaticky odmítnuty. Odeslané zprávy, které nesplňují tyto požadavky, nemohou být zpracovány. Pokud dokumenty chybí nebo jsou nečitelné, obec zašle příslušnou odpověď.


7. závěrečné poznámky

Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivá použití internetové nabídky města Hilden odchylují od výše uvedených čísel 1. až 6., bude to výslovně uvedeno na příslušném místě. V takovém případě platí zvláštní podmínky používání v příslušném individuálním případě.

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace města Hilden, z níž jste byli odkázáni na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé pojmy tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.