Fotovoltaický systém v závodě 3M

Plánování opatření v oblasti hluku

Plánování opatření v oblasti hluku - fáze 4

Na základě spolkového zákona o ochraně před imisemi je město Hilden povinno v pravidelných intervalech vypracovávat akční plán proti hluku pro oblasti na území města zasažené hlukem ze silniční dopravy na hlavních komunikacích.

Inženýrská firma jménem města Hilden strávila několik posledních měsíců přípravou návrhu zprávy pro akční plán 4. etapy v oblasti hluku.

V rámci počáteční účasti byly aktuální hlukové mapy k nahlédnutí na městském úřadě od 16. října do 3. listopadu 2023 včetně a bylo možné si je prohlédnout také online na webových stránkách města Hilden.

V rámci druhé fáze účasti byl předložen 4. akční plán pro oblast hluku s navrhovanými opatřeními, který byl předložen k diskusi od 21. února do 22. března 2024 včetně. V tomto období bylo také možné do dokumentů nahlédnout jak na radnici, tak na webových stránkách města Hilden.

Připomínky občanů, úřadů a veřejných institucí se nyní analyzují.

Výsledky posouzení jsou zapracovány do konečné verze zprávy o akčním plánu pro hluk ve 4. etapě. Ta bude na nejbližších možných zasedáních předložena výboru pro rozvoj města a radě k projednání a rozhodnutí, aby mohl být akční plán pro oblast hluku předložen okresnímu úřadu v termínu do 18. července 2024.


Dokumenty pro fázi 4 plánování opatření v oblasti hluku