Portrét mladé ženy se solárním panelem, který ukazuje zdroj energie pro její bílý elektromobil, a zástrčkou na ruce

Podpora inovací

Podpora inovací v obcích

Důležité upozornění: registrace pro účast v loterii je uzavřena!

Město Hilden podporuje kombinaci elektromobility a fotovoltaických systémů s celkovým rozpočtem 78 750 eur.

Elektromobilita je důležitým rozhraním pro přechod k energetice a dopravě. Solární ofenzivou na území města chce město Hilden motivovat své občany k přechodu na alternativy šetrné ke klimatu a k vlastní výrobě potřebné energie pro nevyhnutelnou individuální automobilovou dopravu.

Za tímto účelem byl zřízen obecní grant na inovace ve výši 1 750 eur na jednu žádost. Majitelé vlastnických rodinných domů v Hildenu mohou tuto dotaci využít na pořízení nového fotovoltaického systému o minimálním výkonu 6 kWp včetně bateriového úložiště. Podmínkou je, aby žadatelé již vlastnili wallbox nebo také instalovali nový.

Financování inovací je možné díky kompenzačním fondům spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Stát poskytuje finanční prostředky na investice obcí do ochrany klimatu a chce podpořit obce v realizaci odpovídajících opatření navzdory problémům pandemie Corona. Město Hilden požádalo o odpovídající prostředky a investuje je mimo jiné do podpory inovací pro občany.

Cíle klimatické neutrality obcí do roku 2035 lze dosáhnout pouze za účasti co největšího počtu lidí. Rodinné domy tvoří více než 25 % bydlení v Hildenu a individuální automobilová doprava přibližně 50 %. Podpora inovací je proto základním stavebním kamenem pro pokrok v oblasti energetiky i mobility v Hildenu.

Postup dvoufázového procesu podávání žádostí:

Postup podávání žádostí je dvoufázový. Nejprve se zájemci musí zaregistrovat do elektronického losovacího řízení. Registrace je aktivována po dobu 12 pracovních dnů. Pro tento účel jsou vyžadovány pouze informace o osobě a nemovitosti. Po shromáždění všech registrací přijatých během registračního období bude ze základní populace vylosováno 45 účastníků prostřednictvím anonymizovaného digitálního losovacího řízení, kteří budou vyrozuměni. Následně musí být předložena podrobná žádost včetně podpůrných dokumentů a odhadu nákladů. Předložené dokumenty jsou zkontrolovány z hlediska úplnosti a věrohodnosti. V případě kladného výsledku kontroly obdrží žadatelé oznámení o schválení a mohou začít s realizací opatření.

Často kladené otázky (FAQ)

 • Co je podporováno?

  Financování je možné na instalaci nového fotovoltaického systému (min. 6 kWp) včetně bateriového úložiště (min. 50 % soběstačnost) v kombinaci se stávajícím nebo nově instalovaným wallboxem.

 • Kdo se může přihlásit do loterijního řízení nebo je oprávněn podat žádost?

  O podporu mohou žádat soukromé osoby (fyzické osoby) s hlavním bydlištěm v Hildenu, které jsou vlastníky rodinného domu užívaného na území města Hilden a které nevykonávají žádnou hospodářskou činnost ve smyslu evropského práva veřejné podpory.

 • Jaké požadavky musí být splněny?

  • Realizace opatření (fotovoltaika a skladování elektřiny) může být zahájena až po schválení žádosti. Upozorňujeme, že zadání objednávky se považuje za zahájení opatření. Získání nabídky se však za zahájení opatření nepovažuje.
  • Plánované opatření musí být realizováno na území města Hilden.
  • Projekty musí být provedeny řádně a profesionálně.
  • Údržba financovaného opatření musí být zajištěna po dobu nejméně 10 let od jeho dokončení (období vyčlenění).
 • Existují nějaké technické požadavky na plánované zařízení?

  Ano, u plánované instalace musí být dodrženy všechny platné normy.

 • Mohu dotovaný systém financovat také formou leasingu nebo pronájmu?

  Ano, způsobilá jsou i zařízení s alternativním modelem financování. Patří sem i pronajatá nebo vypůjčená zařízení. V každém případě je však nutné dodržet vyčleněnou dobu minimálně 10 let.

 • Kolik finančních prostředků je k dispozici?

  Grant je poskytován jako nevratná paušální dotace ve výši 1 750 EUR.

 • Jak se zaregistrovat do loterie?

  Registrace do loterijního řízení probíhá výhradně online prostřednictvím registračního portálu. K tomuto účelu jsou vyžadovány pouze údaje o osobě a nemovitosti.

 • Jak zjistím, zda jsem byl/a vylosován/a?

  Po uzavření registračního okna bude ze všech přihlášených osob vylosováno 45 zájemců (anonymně a digitálně). Těchto 45 osob obdrží do jednoho týdne po skončení registračního období dopis nebo e-mail, že nyní mohou žádat o financování.

  Účastníci losovacího řízení, kteří neobdrží odpověď, bohužel nemají možnost požádat o financování, protože dostatek finančních prostředků je k dispozici pouze pro 45 žádostí.

 • Jak mohu požádat o financování?

  Žádost lze podat online nebo písemně. Volbu, zda chcete podat žádost online, nebo poštou, provedete již při registraci do výběrového řízení.

  Online žádosti lze podávat pouze prostřednictvím webových formulářů města Hilden!

  Žádost zpravidla nelze podat e-mailem. Žádosti podané e-mailem proto nemohou být posuzovány!

  Písemné žádosti se podávají na adresu: City of Hilden, Climate Protection Office, Am Rathaus 1, 40721 Hilden.

 • Jaké informace a dokumenty potřebuji k žádosti?

  Pokud chcete realizovat fotovoltaický systém včetně systému pro ukládání elektřiny, musíte při podání žádosti předložit nabídku specializované společnosti. V nabídce musí být uvedena velikost plánovaného systému (v kWp) a míra soběstačnosti díky využití systému skladování elektřiny (v procentech). Tyto informace budete potřebovat pro vyplnění formuláře žádosti.

  Kromě toho je třeba předložit společnosti Stadtwerke Hilden doklad o řádné registraci nástěnné schránky, kterou vlastníte. ALTERNATIVNĚ potřebujete nabídku s odhadem nákladů na wallbox od specializované firmy. V případě nákupu přes internet postačí jako nabídka i snímek obrazovky z webové stránky s uvedením výrobce, modelu a ceny. V nabídce musí být uveden nabíjecí výkon wallboxu (v kW).

 • Jak dlouho trvá zpracování?

  Doba zpracování podaných žádostí závisí na počtu a úplnosti přijatých žádostí.

 • Jak zjistím, zda je můj projekt způsobilý pro financování?

  Předložená žádost se kontroluje z hlediska úplnosti a věrohodnosti. Pokud je kontrola kladná, žadatelé obdrží oznámení o schválení a mohou začít s realizací opatření.

 • Kolik času mám na realizaci projektu?

  Závazek financování poskytnutý v oznámení o schválení zaniká, pokud projekt není dokončen do 18 měsíců od data oznámení nebo pokud nejsou včas předloženy dokumenty požadované k platbě.

 • Za jakých podmínek je grant vyplácen?

  Schválená částka financování je vyplacena, pokud bylo opatření provedeno nejpozději po 18 měsících a byly předloženy doklady, aniž by byly vyžádány:

  • Doklad o registraci nástěnné schránky u Stadtwerke Hilden,
  • Fotografie realizovaných prvků opatření,
  • Kopie faktur nebo smluv (v případě pronájmu zařízení),
  • pro fotovoltaický systém a skladování elektřiny: zpráva o uvedení do provozu a prohlášení odborného dodavatele,
  • Důkaz, že fotovoltaický systém skladování dosáhl stupně soběstačnosti alespoň 50 %.