Fotovoltaický systém v závodě 3M

Poplatky

Poplatky

Město Hilden vybírá poplatky za používání veřejné kanalizace. Ty jsou stanoveny ve statutu odvádění odpadních vod z nemovitostí.

Za úhradu poplatků je odpovědný finanční úřad.

  • Dešťová voda

    Srážkové vody musí být v zásadě odváděny do obecní dešťové kanalizace. Za určitých okolností je možné se od tohoto právního předpisu odchýlit. Zda je v jednotlivých případech možné srážkovou vodu vsakovat na pozemku nebo vypouštět přímo do vodního útvaru, prověřuje pracovník správy odvodnění pozemku. V takovém případě se za použití kanalizace neúčtuje žádný poplatek.

  • Bez připojení

    Vzhledem k tomu, že několik nemovitostí na území obce Hilden není napojeno na veřejnou kanalizaci, jsou produkované odpadní vody čištěny nebo shromažďovány prostřednictvím malých čistíren odpadních vod a bezodtokových jímek. Ty se musí pravidelně vyprazdňovat a udržovat. Vyprazdňování se řídí stanovami o likvidaci odpadních vod z nemovitostí ve městě Hilden. Vyprazdňování provádí městem pověřená likvidační firma na náklady vlastníka nemovitosti.