Partnerství měst a sponzorství

Partnerství měst a sponzorství

Město Hilden je již řadu let partnerským městem s městy Warrington ve Velké Británii a Nové Město nad Metují v České republice. Obě spojení jsou velmi intenzivně sledována a vedla k mnoha různým kontaktům.

Na rozdíl od obvyklé praxe není město Hilden od roku 1989 sponzorem jednotlivých jednotek nebo útvarů, ale všech vojenských jednotek dislokovaných ve Waldkaserne Hilden.

 • Warrington

  V roce 1961 začali důstojníci Lancashirského pluku, kteří byli umístěni ve Waldkaserne v Hildenu, navazovat přátelské vztahy s obyvateli Hildenu, městskou radou a správou. Těmto důstojníkům, kteří položili základy velmi dobrých vztahů, jež tehdy existovaly a dodnes existují mezi obyvateli Warringtonu a Hildenu, tedy patří zvláštní dík.

  Vazby, které se tehdy vytvořily, nakonec vedly k první anglicko-německé konferenci 28. května 1964. Tuto konferenci, které předsedal pan Robert Gies, tehdejší starosta Hildenu a pozdější předseda výboru pro partnerství, pořádala hildenská městská rada. Dlouze se diskutovalo o věcech, jako je anglicko-německá výměna mládeže, výměna učňů a školních tříd a také o partnerství.

  Poté, co byly všechny možnosti a obtíže s tím spojené dlouze prodiskutovány, vyjádřil pan Wilhelm Müller, tehdejší předseda Stadtjugendring Hilden, názor, že navzdory obtížím by měly být předloženy reálné návrhy. Jménem Stadtjugendringu pozval pan Müller skupinu mladých lidí ve věku 16-20 let z Warringtonu a Blackburnu, aby příští rok navštívili Hilden. Ubytování bylo zajištěno v hildenských rodinách.
  Návštěva mladých lidí v roce 1965 se ukázala jako mimořádně úspěšná, a to do té míry, že se stala základem mnoha dalších výměn mládeže, které se ukázaly být významným přínosem při prosazování přání uzavřít oficiálně uznanou partnerskou dohodu. Vyvrcholením tohoto vývoje bylo podepsání partnerské smlouvy dne 22. května 1968 starostou Warringtonu, radním Arthurem Boylem, a starostou Hildenu, radním Robertem Giesem, a oběma městskými úředníky, panem J. P. Aspenem a panem Heinzem Briedenem.

  Během následujících deseti let se přátelské vazby mezi obyvateli Hildenu a Warringtonu staly tak silnými, že nebyly oslabeny ani poté, co byly v roce 1974 v rámci reorganizace místní správy k Warringtonu připojeny okolní městské a venkovské oblasti v Anglii. Tato reorganizace si však vyžádala, aby 12. února 1975 podepsali starostka Warringtonu paní Kathleen Elizabeth Walker Richardsonová a starostka Hildenu Dr. Ellen Wiederholdová, vrchní ředitel pan W. H. Lawton a městský úředník Dr. K. D. Göbel, jakož i oba předsedové výborů pro partnerství, radní A. Boyle a radní R. Gies, novou dohodu o partnerství.

 • Nové Město nad Metují

  Již 17. prosince 1986 se městská rada v Hildenu rozhodla navázat další partnerství s městem v NDR a obcí ve východní Evropě nad rámec stávajících partnerských vztahů. Poté, co správa prozkoumala řadu možností navázání partnerství s východoevropským městem, pověřil v roce 1987 Výbor patronů a partnerů správu, aby v rámci plnění rozhodnutí rady prozkoumala další podrobnosti s cílem uzavřít další partnerství s obcí v Československu. Zkušenosti z jiných měst ukazovaly, že se jedná o nejpravděpodobnější možnost perspektivního partnerství. Následně bylo o podporu požádáno ministerstvo zahraničních věcí a velvyslanectví ČSSR, jakož i Německo-československá společnost. Ale teprve když tehdejší starostka Dr. Ellen Wiederholdová požádala tehdejšího ministerského předsedu Dr. Johannese Raua při jeho návštěvě Československa v roce 1988, aby představiteli Československé republiky přednesl přání rady a vedení města Hilden, napsal kulturní atašé velvyslanectví ČSSR 20. dubna 1989 tehdejší starostce Hildenu.1989 tehdejší starostce:

  "Vážená paní starostko, Československá společnost pro mezinárodní styky v Praze předala Váš návrh na navázání partnerské spolupráce mezi městem Hilden a městem v ČSSR s tím, že rada Městského národního výboru v Novém Městě nad Metují se jednomyslně usnesla zahájit jednání s představiteli jejich města. Je mi velkou ctí, že Vás, vážená paní starostko, mohu jménem pana Jaroslava Járy, předsedy Městského národního výboru Nové Město nad Metují, pozvat na návštěvu (...)".

  Poté se vše vyvíjelo poměrně rychle. Dne 4. září 1989 navštívil město Hilden velvyslanec Československé socialistické republiky, aby propagoval partnerství měst, ale také aby vysvětlil postoj své země k otázce "partnerství měst". Po dobrých dvou hodinách výměny informací bylo radnímu Hansi-Güntheru Eckerthovi, vedoucímu šestičlenné hildenské delegace, která se měla o čtyři dny později vydat do Nového Města, jasné, že na základních rysech partnerství panuje shoda. Dne 11. září 1989 tak byla během návštěvy delegace v Novém Městě podepsána dohoda o partnerství, která byla krátce nato jednomyslně ratifikována radami měst Hilden a Nové Město.

 • Lesní kasárna

  Součástí tradičního města na řece Itter je již více než 80 let také vojenský objekt Waldkaserne. Kdysi byla postavena pro wehrmacht, po druhé světové válce v ní byly ubytovány nejprve americké a později britské jednotky. Již více než 50 let je Waldkaserne, která je bezesporu jednou z nejzajímavějších a architektonicky nejkrásnějších kasáren v Německu, domovem různých jednotek německých ozbrojených sil.

  V průběhu desetiletí se "domácí" měnili: v těchto kasárnách byli doma logistici, pionýři a také podpůrný personál velení. V polovině devadesátých let převzala kasárna vojenská policie. Waldkaserne se však stala nejznámější díky Výcvikovému hudebnímu sboru Bundeswehru, vojensky unikátní instituci, která je s těmito kasárnami úzce spjata. Po dlouhé době absence, která byla nutná z infrastrukturních důvodů, je nyní od roku 2018 výcvikový hudební sbor opět umístěn ve Waldkaserne Hilden, aby byl zachován i náš hudební figurant.

  Po restrukturalizaci v roce 2013 sídlí vojenská policie ve Waldkaserne s plukem vojenské policie 2. Většina vojáků pluku je však dislokována mimo Hilden, protože pluk působí jako "řídicí centrum" pro celkem osm jednotek vojenské policie, které mají své oblasti působnosti v šesti spolkových zemích, od pobřeží Severního moře po Sársko a od Nizozemska po bývalou vnitroněmeckou hranici.

  V samotném Hildenu je umístěn štáb pluku, štábní rota a rota vojenské policie (velitelství vojenské policejní služby). Dále je zde umístěno podpůrné středisko pro civilní odbornou přípravu a další vzdělávání vojáků, skupina pro testování materiálu, části servisního střediska Bundeswehru, regionální vedení západní části společnosti BWI Informationstechnik GmbH a také kancelář důstojníka pro mládež.
  Po dokončení všech stavebních opatření bude v Hildenu sloužit až 1 000 vojáků a civilních zaměstnanců.

  Všichni se v Hildenu cítíme jako doma. Sponzorství s městem Hilden, které trvá již více než 30 let, je zvláštním projevem uznání občanů Hildenu pro vojáky "jejich" kasáren. Ať už při "šturmování Waldkaserne", výroční recepci nebo jiných akcích, jsme ve stálém kontaktu.

  Toto přátelství podporuje zejména spolek "Friends of the Bundeswehr Waldkaserne Hilden e.V.". Tento kruh přátel aktivně podporuje vztahy mezi službami Waldkaserne a občany Hildenu. Také naši nově přidělení vojáci to vnímají velmi pozitivně a těší se z této úzké spolupráce.