Fotovoltaický systém v závodě 3M

Městské odvodnění

Město Hilden odvodňuje městskou oblast převážně samostatným systémem. Odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny odděleně od dešťových vod. Odpadní vody jsou čištěny v čistírnách odpadních vod na Düsseldorfer Straße a v Solingen Ohligs. Celkem je na veřejnou kanalizační síť napojeno téměř 99,8 % obyvatel Hildenu. Čistírny odpadních vod provozuje společnost Bergisch-Rheinischer Wasserverband.

  • Dešťová voda

    Dešťová voda je po předčištění vypouštěna přímo do povrchových nebo podzemních vod, je-li to nutné. Proto je důležité, aby se do kanálu pro dešťovou vodu nedostaly zejména látky, které mají škodlivý vliv na řeky nebo podzemní vody.

  • Potrubní síť

    V případě dešťové i splaškové kanalizace není potrubí, které zachycuje vodu na pozemku, tj. potrubí kanalizační přípojky, součástí veřejné kanalizační sítě, ale patří do systému odvodnění soukromých pozemků a je majetkem vlastníků nemovitostí.

    To platí pro všechna potrubí na soukromém pozemku i pro přípojná potrubí na pozemku (úsek od hlavní kanalizace k hranici pozemku). Za novou výstavbu, rekonstrukci, provoz a údržbu odpovídají vlastníci nemovitostí.