Evropské volby

Evropské volby

V neděli 9. června 2024 se všichni oprávnění voliči mohou zúčastnit voleb do 10. Evropského parlamentu.

 • Začátek a otevírací doba volebního úřadu

  Po ukončení nominačního a schvalovacího řízení pro volby do Evropského parlamentu zajistí okres Mettmann tisk hlasovacích lístků pro města, která do okresu patří.

  Doručení do města Hilden je plánováno na pondělí 6. května.
  Volební úřad se tak může otevřít veřejnosti a vydávat poštovní volební dokumenty od úterý 7. května.

  Volební kancelář je nyní opět na radnici v Hildenu.
  Je dobře označená a nachází se v 1. patře v místnostech 105 a 107.

  Otevírací doba je následující:
  pondělí až středa od 8:00 do 16:00
  čtvrtek od 8:00 do 19:00
  pátek od 8:00 do 12:00
  sobota od 9:00 do 12:00.

  V pátek 7. června 2024 bude volební úřad otevřen do 18:00.

  Z důvodu závěrečných prací před volbami (včetně tisku volebních seznamů a předání podkladů volebním komisím) nebude v sobotu 8. června 2024 volební úřad již otevřen pro příjem a vydávání žádostí o korespondenční hlasování.

 • Způsobilost k hlasování


  V Hildenu mají volební právo všichni Němci, kteří v den voleb dosáhli věku šestnácti let,
  - žijí ve Spolkové republice Německo nejméně od 9. března 2024,
  - mají hlavní bydliště v Hildenu a
  - nejsou z rozhodnutí soudce vyloučeni z volebního práva.

  Zvláštní předpisy se vztahují na
  - občany EU,
  - Němce žijící v zahraničí,
  - Němce vracející se ze zahraničí a
  - osoby bez trvalého pobytu.

  Vysvětlení hlasovacích práv těchto čtyř skupin naleznete v části "Hlasovací práva - zvláštní předpisy".

 • Právo volit - zvláštní předpisy

  Zvláštní předpisy se vztahují na následující skupiny osob:

  Občané Evropské unie

  - Zápis z moci úřední
  Občané EU, kteří mají právo volit, budou do seznamu voličů v Hildenu zapsáni z moci úřední, pokud již požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 1999 nebo později a byli zapsáni do seznamu voličů ve Spolkové republice Německo, pokud budou 28. dubna 2024 zapsáni v Hildenu - aniž by se mezitím přestěhovali do zahraničí. Stejně jako všichni oprávnění voliči pak obdrží nejpozději do 19. května 2024 volební průkaz.

  - Zápis na základě žádosti
  Při první účasti ve volbách do Evropského parlamentu ve Spolkové republice Německo nebo při návratu do Německa po přestěhování do zahraničí musí občané EU podat oficiální žádost o zápis do seznamu voličů města Hilden. Žádost musí být volebnímu úřadu doručena nejpozději do 19. května 2024. Tuto lhůtu nelze prodloužit.

  Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem a předložena v originále. Podání e-mailem nebo faxem není dostačující.

  Informace a formulář žádosti o registraci jsou k dispozici na domovské stránce federálního volebního úřadu.


  Němci žijící v zahraničí
  Němci žijící v zahraničí nejsou automaticky zapsáni do seznamu voličů. Pokud se Němci žijící v zahraničí chtějí zúčastnit evropských voleb, musí před každými volbami podat formální žádost o zápis do seznamu voličů.

  Informace o volebním právu a formuláře žádostí pro Němce žijící v zahraničí najdete na informačních stránkách Spolkového volebního úřadu.

  Formální žádosti o zápis do seznamu voličů spolu s žádostí o vydání voličských průkazů pro Němce žijící v zahraničí, kteří byli před přestěhováním do zahraničí naposledy zapsáni v Hildenu, je třeba zaslat na volební úřad v Hildenu nejpozději do 19. května (datum přijetí žádosti).

  Žádost musí být vlastnoručně podepsána a předložena v originále. Podání e-mailem nebo faxem není dostačující.

  Němci vracející se ze zahraničí
  Pokud se Němci vrátí ze zahraničí a zaregistrují se v Hildenu v období od 29. dubna do 19. května, musí podat formální žádost o zápis do seznamu voličů, aby se mohli zúčastnit voleb do Evropského parlamentu.

  Formální žádosti o zápis do seznamu voličů zašlete na volební úřad města Hilden nejpozději do 19. května (datum přijetí žádosti).

  Žádost musí být vlastnoručně podepsána a předložena v originále. Podání e-mailem nebo faxem není dostačující.

  Osoby bez trvalého pobytu
  Osoby oprávněné volit, které nejsou přihlášeny k pobytu ve Spolkové republice Německo, ale obvykle se zdržují ve volebním obvodu, mohou v období od 29. dubna do 19. května požádat o zápis do seznamu voličů v Hildenu. Žádost o zápis se podává u volebního úřadu písemně nebo osobně v úředních hodinách. Žádost musí obsahovat příjmení, jména, datum narození a přesnou adresu osoby oprávněné volit (např. adresu ubytovacího zařízení, kde se obvykle zdržuje) a musí být vlastnoručně podepsána. Příslušné formuláře budou včas k dispozici na volebním úřadě.

 • Oznámení o volbách

  Oznámení o volbách budou automaticky zaslána všem oprávněným voličům v období od 29. dubna do 19. května, pokud mají právo volit a jsou zapsáni v seznamu voličů v Hildenu.

  V oznámení o volbách najdete mimo jiné adresu volební místnosti, kde můžete v neděli volit. Volební neděli není možné odevzdat svůj hlas ve volební místnosti!

  Pokud jste oprávněni volit a neobdrželi jste ve výše uvedeném období vyrozumění pro voliče, kontaktujte neprodleně volební úřad na adrese
  .

 • Hlasování poštou

  Každý, kdo se 9. června 2024 nebude moci dostavit do volební místnosti osobně, má možnost hlasovat poštou.

  Každá osoba oprávněná volit, která je zapsána v seznamu voličů, obdrží na požádání volební průkaz s doklady pro korespondenční hlasování.

  Pokud chcete požádat o vydání volebního průkazu s doklady pro korespondenční hlasování, můžete využít online formulář, který je k dispozici do 5. června. Volební průkaz k tomu nepotřebujete.


  Žádost nám samozřejmě můžete zaslat i v jiné písemné formě.

  • vyplněnou zadní stranu oznámení o hlasování,
  • E-mail (wahlamt@hilden.de),
  • Fax nebo
  • Dopis

  odeslat.

  Telefonická žádost není možná.

  Žádost musí obsahovat celé jméno a příjmení, ulici a číslo domu, poštovní směrovací číslo hlavního bydliště v Hildenu a datum narození. Lze uvést i alternativní doručovací adresu.

  Každý, kdo podává žádost jménem jiné osoby, musí prokázat své oprávnění k tomuto úkonu předložením písemné plné moci.

  Upozorňujeme na několikadenní lhůty doručení poštou, které volební úřad nemůže ovlivnit.
  Doručení do druhého dne není zaručeno!

  Na vydání náhradního volebního průkazu není nárok, pokud již byl volební průkaz vydán - zejména pokud je velmi pravděpodobné, že je stále na poště.

  Pokud vám nebude volební průkaz, o který jste požádali, doručen na vámi určené místo doručení, může vám být na základě vašeho prohlášení vydán nový volební průkaz nejpozději do soboty 8. června do 12 hodin.

  V takovém případě se včas obraťte na volební úřad města Hilden. Pokud vám již byl vydán volební průkaz, můžete volit pouze na tento volební průkaz. O volební neděli již bez tohoto voličského průkazu nejste oprávněni hlasovat ve volební místnosti.

  Oznámení voliče není volební průkaz.
  Ztracené volební průkazy se nenahrazují.

  Červený hlasovací lístek se svým hlasem zašlete včas na adresu uvedenou na obálce. Volební lístek musí být doručen do 18:00 hodin volební neděle.

  Abyste měli jistotu, že váš volební dopis dorazí do volební kanceláře v Hildenu včas, doporučujeme vám, abyste v posledních dnech před volební nedělí a také v neděli do 18 hodin využili vnitřní poštovní schránku na radnici v Hildenu.

 • Náhlé onemocnění a další výjimky

  V případě náhlého onemocnění a ve výjimečných případech týkajících se osob nezapsaných v seznamu voličů (např. naturalizace, určení práva volit v námitkovém řízení) lze o voličský průkaz požádat ještě do 9. června do 15.00 hodin. V těchto případech je třeba prokázat nárok na voličský průkaz!

  V případě náhlého onemocnění je proto nutné předložit lékařské potvrzení a v případě potřeby i pověření k podání žádosti o korespondenční hlasovací lístky a k jejich převzetí za osobu oprávněnou hlasovat.

  Výkon hlasovacího práva na základě plné moci není povolen.